For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Bente Haukland Næss, Head of CSR - Bærekraft og samfunnsansvar

Å planlegge for morgendagens samfunn

Foto: Erik Burås

Klimaendringene utfordrer oss alle og måten vi lever livene våre på. Derfor har det å planlegge for morgendagens samfunn aldri vært så komplekst og krevende som nå. For å lykkes må vi skape løsninger vi tror folk vil trenge i fremtiden, ikke hvordan vi vil ha det nå. Vi må ansette folk til jobber som ennå ikke finnes, som skal jobbe med teknologi som enda ikke er oppfunnet, for å løse problemer vi enda ikke kjenner. Vi må forstå menneskelige behov, og finne teknologi som løser utfordringene våre. Omstillingen til lavutslippssamfunnet fordrer endringer innen byutvikling og mobilitet og at vi legger til rette for fremtidsrettede, miljøvennlige og sosialt rettferdige byer og tettsteder.

Asplan Viaks bærekraftsmodell

I behovet etter mer energi- og miljøeffektive løsninger ligger det store muligheter i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft i forhold til byutvikling. Forretningsmulighetene går på tvers av tradisjonelle bransjer, disipliner, teknologier og politiske områder. Teknologi og innovasjon må kombineres med en inngående samfunnsforståelse. Dette er en tverrfaglig kompetanse som Asplan Viak besitter over hele landet. Menneskene som jobber her, representerer på en god måte hvordan vi ønsker å fremstå og at vi gjør vårt beste for en fremtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling.

I Asplan Viak arbeider vi med bærekraft etter FN sin definisjon: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en bærekraftig utvikling: Miljø, økonomi og sosiale forhold. Vår ambisjon er at alle oppdragene våre skal preges av fokus på dette. Asplan Viaks ledelsessystem er sertifisert etter miljøstandarden ISO-14001 for styringssystemer. Vi gjennomfører årlige klimaregnskap for å sikre at bedriftens miljøpåvirkning minimeres. Vi har miljøkrav i vår innkjøpspolicy der vi søker å påvirke våre underleverandører i en mer bærekraftig retning og har miljøkrav til produkter vi kjøper. Det drives holdningsskapende arbeid som blant annet innebærer obligatoriske nettbaserte miljøkurs for ansatte, og vi deltar i flere FoU-prosjekter som fokuserer på å utvikle nye miljøvennlige løsninger.

Fremtidens løsninger må gå på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Derfor er vi aktive medlemmer i nettverk som Klimapartnere, Næring for klima og Skift, samt FN-nettverkene U4SSC og Global Compact.

2019 var også året hvor Oslo kommune var europeisk miljøhovedstad. Asplan Viak har vært stolt samarbeidspartner og samarbeidet med prosjektledelsen om fire egne arrangementer gjennom miljøåret. Økt fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling har også vært et viktig arbeidsområde i årets som gikk. Under Arendalsuka arrangerte Asplan Viak utviklere, kommuner og politikere til debatt om sosial bærekrafts plass i stedsutvikling.

Asplan Viak bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Selv om bærekraftsmålene først og fremst er globale, blir arbeidet for å nå dem summen av lokal og nasjonal innsats.

FNs bærekraftsmål

Vår tilnærming til bærekraft er tilpasset bærekraftmålene, med særlig søkelys på de målene vi som firma kan påvirke i størst grad; Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold, Mål 7: Ren energi for alle, Mål 9: Innovasjon og infrastruktur og Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn. Dette skal oppnås ved hjelp av Mål 17: Samarbeid for å nå målene.

Tilgang til rent vann var i 2019 et tema med særlig relevans, flere hendelser har gitt oss en påminnelse om sårbarhet i vannforsyningen og vår viktige rolle for å bidra til å sikre dette, også hvordan vi med sirkulære forretningsmodeller kan bidra til at mindre plast finner veien til havet.

Gjennom revidering av egen bærekraftstrategi, med rapportering på tredelt bunnlinje, som innebærer at bedriftens ansvar og sluttregnskap ikke bare er knyttet til økonomiske verdier, men også skal bidra til miljømessig kvalitet og sosial rettferdighet, skal dette i 2020 sees i sammenheng med bærekraftsmålene for å spisse og tydeliggjøre våre bidrag på lang sikt og hvordan bærekraft operasjonaliseres i egne mål og tiltak.

Asplan Viak følger ILO-konvensjon nr 94 om rett til like arbeids- og lønnsvilkår uansett nasjonalitet. Asplan Viak vil sikre at de ansatte i egen organisasjon ikke har dårligere lønn – og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt  for yrket i det distrikt der arbeidet blir utført. Dette gjelder også for underleverandører.

Les mer om Asplan Viaks samfunnsansvar, etiske retningslinjer og antikorrupsjon >>