For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Randi B. Svånå, Divisjonsdirektør for virksomhetsutvikling.

Digitalisering driver endringene

Foto: Chris Aadland

Endringstakten i samfunnet er historisk høy, og en av de største drivkreftene er digitalisering. Som rådgivere både konkurrerer og samarbeider vi med bransjen om evnen til å ta i bruk ny teknologi, ny kompetanse og etablere nye arbeidsformer.

I flere år har Asplan Viaks rådgivere bygget på en teknologisk plattform og en IT-infrastruktur som gjør at vi i dag kan gripe nye muligheter og markedsområder. I 2019 har vi fokusert på hvordan nye, digitale løsninger internt og eksternt, kombinert med nye måter å jobbe på, skaper verdier for oss som selskap og for kundene våre.

Samfunnet vårt er helt avhengig av nye, smarte digitale løsninger som gjør små og store prosesser mer lønnsomme, robuste og grønne. Foto: Istock

Teknologien og mennesket
Digitalisering gir effektivisering av tradisjonelle prosesser – en effektivisering som skaper nye forretningsmuligheter og økt verdiskapning for oss og kundene våre. Et godt eksempel på dette er planleggingen av E18 mellom Dørdal og Grimstad på oppdrag for Nye Veier. Her fikk rådgiverne våre stor oppmerksomhet for sin fremoverlente holdning til dataverktøy. Ved å ta i bruk et banebrytende verktøy, dataprogrammet Trimble Quantm på en banebrytende måte, ble det mulig å gjennomføre planprosessen dobbelt så raskt som normalt.

I tillegg har dette og andre prosjekter tatt samhandling og brukermedvirkning til nye nivåer gjennom digitale medvirkningsprosesser.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre, men teknologi alene er ikke nok. Teknologi må brukes i samspill med menneskers kompetanse, kunnskap og innsikt.

Setter felles bransjestandard
Vi har i flere år arbeidet med å legge teknologi til grunn i våre oppdrag. VR, BIM- og GIS-modeller er gode verktøy for smarte samarbeidsprosesser. For å sikre best mulig kundeverdi, er en riktig og enhetlig bruk av ny teknologi viktig.

Derfor har Asplan Viak sammen med andre aktører i bransjen blant annet tatt initiativ til BIM-nettverk for samferdsel og infrastruktur og gjennom flere år bidratt i tilsvarende nettverk for Arkitektur og Landskapsarkitektur.

Sammen med Bane Nor og andre aktører i bransjen, utformer våre rådgivere et felles kravdokument for vei, bane og bygninger som skal brukes i konkurransegrunnlaget for totalentreprisene i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Det skal sikre entydige prosjekteringsleveranser på tvers av totalentreprisene, og modellbasert FDV-informasjon for hele anleggets livsløp og gi innspill til en ny, felles digital bransjestandard.

«Mot evigheten og forbi!»
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å skape bærekraftige samfunn innen 2030. I denne planen utgjør teknologi og digitalisering hjørnesteinene for måloppnåelse. Samfunnet vårt er helt avhengig av nye, smarte digitale løsninger som gjør små og store prosesser mer lønnsomme, robuste og grønne. Slik sikrer vi bedre ressursutnyttelse, mindre klimafotavtrykk og hele livsgrunnlaget for fremtidens generasjoner.

Selv om fremtiden er digital, vil menneskelig kompetanse og erfaring fremdeles stå like sterkt. Derfor er det viktig for oss i Asplan Viak å bygge videre på og dele den innsikten vi stadig tilegner oss gjennom erfaring. Slik vil vi fortsette å forme samfunnet.