For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Elisabeth Heggelund Tørstad, Administrerende direktør, Asplan Viak.

Et blikk tilbake – to skritt frem

Foto: Nina Rangøy

2019 ble et viktig år for Asplan Viak og for vårt arbeid med å levere på en visjon om å være den fremste arena for samfunnsutvikling. Dette ble året da bærekraft i mange sammenhenger gikk fra å være et vagt, overordnet begrep til å være noe konkret og til å styre både investeringer og prioriteringer. Asplan Viak har vært en aktiv pådriver og aktør i denne viktige samfunnsutviklingen.

Styrken til Asplan Viak ligger i menneskene som selskapet er bygget opp av. Med et strategisk og langsiktig fokus på å bygge ledende kompetanse og attraktive fagmiljøer er vi veldig glade for å ha ønsket 199 nye medarbeidere velkommen og å ha oppnådd en total vekst på 14 % i antall kollegaer. Vi tror at kreativitet og fremsynthet styrkes av mangfold. Sammen med tilstedeværelse i hele landet, gjør dette oss i stand til å forstå og delta i utviklingen av samfunnet rundt oss.

Selskapet oppnådde en omsetningsvekst på 13 % i 2019 og tok økte markedsandeler og en sterkere posisjon på mange viktige områder. Med oppkjøp av selskapene Ingeniør Per Rasmussen AS og Structor Bergen oppnådde vi betydelig styrking av våre fagmiljøer innenfor elektro og VVS. Vi hadde også svært god vekst innenfor energi- og miljø-fag og vi ser at vår kompetanse møter en sterkt økende etterspørsel etter energieffektive bygg og miljøvennlige løsninger. Andre områder med spesielt høy vekst for Asplan Viak i 2019 var landskapsarkitektur og samferdsel.

Med en vekst i kontraktsvolumet på 21 % gikk vi ut av 2019 med en betydelig forbedret ordrereserve. Vi fortsetter å styrke vår posisjon som markedsledende innen reguleringsplaner, kommunedelplaner og generell tidligfaseplanlegging. På dette området opplever vi økende fokus på sosial bærekraft, miljøkonsekvenser, overvannshåndtering og klimatilpassing – viktige fagområder for Asplan Viak. Posisjonen som en ledende aktør innenfor vannbehandling og vannforsyning er også styrket gjennom 2019, et år hvor sårbarheten i vannforsyningen ble tydelig demonstrert.

Vi i Asplan Viak har forpliktet oss til å støtte UN Global Compact, verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Dette medlemskapet forplikter, forankrer og motiverer oss. Vår ambisjon er at alle våre oppdrag skal ha bærekraftsfokus; miljømessig, sosialt og økonomisk. I 2019 opplevde vi en sterk etterspørsel etter den kompetansen og innsikten selskapet har bygget opp for å levere på denne ambisjonen. Vi vil kontinuerlig arbeide for å forbedre oss i tråd med FNs 10 prinsipper, og å påvirke våre omgivelser positivt – i tråd med verdens 17 bærekraftsmål.

Asplan Viak investerer i FOU og er opptatt av formidling av innsikt. Temaer av spesiell interesse i 2019 var sosial bærekraft i by- og boligmiljøer, rehabilitering og ombruk i bygg, økt robustheten i vannforsyningen, klimakrav i offentlige anskaffelser, og Urbanet Analyse sitt arbeid knyttet til effekten av bompenger.

Det er med stor stolthet jeg også trekker frem at Asplan Viak vant, og var på vinnerlaget til, flere priser og utmerkelser i 2019. Vi er spesielt glade for Oslo bys arkitekturpris til Vega scene – bygget med et stramt budsjett, med stort fokus på miljøvennlige løsninger og med brukeren og nabolaget i sentrum. I samme konkurranse ble vi hedret for etablering av Øvre Slottsgate til «Oslos hyggeligste gågate» og vi ble tildelt Vakre Veiers pris for rehabilitering av sentrumsgater i Tvedestrand. Asplan Viak var rådgiver for undervannsrestauranten Under som vant Betongtavlen og vi deltok i teamet som gikk til topps i konkurransen Reinventing Cities Oslo med «Recipe for Future Living», som tar gjenbruk og byøkologi til nye høyder. Det var også veldig gledelig at Kystverkets nyvinning Kystdatahuset vant Dataforeningens BI pris 2019 basert på en løsning som er levert av Asplan Viak Internet.

Asplan Viak har tatt betydelige skritt fremover på digitaliseringsreisen. Vi har i år flere eksempler på hvordan bruk av nye, digitale prosesser har forenklet og forbedret våre løsninger og gitt økt verdi for både våre kunder og oss selv. Våre digitale kartløsninger, medvirkningsprosesser og visualiseringsverktøy gir en helt ny dimensjon til samhandling med både kunder, partnere og andre. I årene som kommer vil teknologi spille en svært viktig, om ikke avgjørende rolle for å fremme effektivitet, samhandling og gode løsninger. Asplan Viak vil fortsette å være en pådriver i denne utviklingen. Samtidig er dette et område hvor effekten blir størst når vi kan lære av og utvikle oss sammen med andre aktører. Når vi samarbeider aktivt på tvers av fag, selskap, bransje og organisasjon.

De resultatene som Asplan Viak har oppnådd i 2019 har styrket selskapets markedsposisjon, vår attraktivitet som arbeidsgiver for samfunnsengasjerte og faglig sterke medarbeidere, og vår evne til å være en sentral aktør og pådriver for et bærekraftig samfunn.