For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Lise Haaland Eriksen, Divisjonsdirektør for plan og arkitektur.

Sammen skaper vi retning og fart

Foto: Chris Aadland

2019 er året hvor vi har sett at et skjerpet bærekraftsfokus samt krav til handling og håndtering av klimakonsekvenser, har resultert i en økt etterspørsel etter helhetlig og tverrfaglig rådgivning.

Vi ser at markedsområder som håndterer klimarisiko, slik som byøkologi, overvannshåndtering, grønn mobilitet og – byutvikling er blitt en etterspurt og selvsagt del av en helhetlig rådgivning.

Et godt eksempel på dette er Vega Scene som mottok Oslo bys arkitekturpris og er landets første Breeam-sertifiserte kulturhus med grønt, levende tak.

Etterspørsel og ny kompetanse
Vi konstaterer at både offentlige og private eiendomsutviklere har styrket oppmerksomheten på fortetting og sosial bærekraft. I byggsektoren er markedet innen energi- og miljøanalyser og rådgivning i sterk vekst.

For Asplan Viak har økt etterspørsel resultert i at vi har ansatt om lag 200 nye rådgivere i året som gikk. Vi har hatt en svært offensiv kompetansesatsing, som har forsterket våre fagmiljøer både sentralt og lokalt.

De siste årene har en endring av kontraktsformer påvirket rådgiverbransjen. Flere av de store oppdragsgiverne ønsker større grad av totalentrepriser, og nye kontraktsformer testes ut.

Nye Veier går foran og setter nye standarder for samferdselssektoren. Det legges stor vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, effektive planprosesser og nye arbeidsmåter. I 2019 gjennomførte vi vårt første store oppdrag i en BVP-kontrakt (Best Value Procurement), en interkommunal planprosess for åtte kommuner i to fylker. Det ga oss svært nyttige erfaringer og et stort fortrinn i nye BVP-utlysninger.

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Illustrasjon: Asplan Viak

Endret oppgavefordeling
2019 startet svært godt med mange store oppdrag med høy aktivitet, særlig innen samferdsel. Eksempler er store planer for Ringeriksbanen, E18 Vestkorridoren, E18 Dørdal-Grimstad og InterCity.

Etter sommeren ble imidlertid konsekvensene av endret oppgavefordeling i samferdselssektoren merkbar for rådgiverbransjen. Som følge av at både folk og oppgaver ble flyttet fra Statens vegvesen til fylkeskommunene, ble det skapt et vakuum i dette markedet da flere av de store oppdragene fikk reduserte budsjetter og noen stoppet helt opp.

Endringer i kommunestrukturen i 2019 har også virket inn på markedet. Behandlingstiden er forlenget og flere planlagte investeringer er utsatt. Asplan Viak som er sterkt eksponert mot offentlig sektor og offentlige bygg, har merket denne oppbremsingen.

Tendenser i markedet og trender i tiden
De trendene vi har sett i 2019 mener vi kommer til å forsterke seg i årene fremover. Alle våre kunder, både innen offentlig og privat sektor, flagger bærekraft høyt. De er opptatt av bebyggelsesmønstre og fortetting. Utslippene fra transport skal ned og så mye som mulig skal over på miljøvennlige transportmåter. Klimakonsekvenser som flom og skred skal håndteres.

Her er Asplan Viak – med sin tverrfaglige sammensetning – en av de fremste ekspertene på løsninger innen blågrønne strukturer.

I byggsektoren vil det fortsatt være svært viktig med energieffektive løsninger, klimavennlig materialbruk, avfall og gjenbruk. Markedet for klimaanalyser og BREEAM-sertifisering vil også være økende, noe Asplan Viak er godt rustet for.

Høy kompetanse innen BIM, VDC og Lean blir stadig viktigere for våre kunder. For oss som rådgivere er det derfor essensielt å fortsette å være i front innen digitalisering og en pådriver for nye verktøy, ny teknologi og effektive samarbeidsformer.

I et marked preget av stor endring, skaper vi i Asplan Viak retning, fart og helhetlig lønnsomhet – uavhengig av hva som venter rundt neste sving.