For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Slik måler vi Norges klimafotavtrykk

Illustrasjon: istockphoto.com

På oppdrag fra Difi kartla Asplan Viak det totale klimafotavtrykket til statsforvaltningen. Vi brukte samme metode som det egenutviklede verktøyet vårt Klimakost. Rapporten viser at til tross for en stor økning i offentlige anskaffelser, er klimagassutslippet på vei ned – en indikasjon på virkningen av det grønne skiftet.

Ved å se på klimafotavtrykket for alle offentlige anskaffelser i hele landet, måler vi Norges klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket til kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter ligger på cirka 11 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året. Det tilsvarer mer enn direkteutslippet fra all vegtrafikk i Norge. Men analysen viser samtidig at klimafotavtrykket har holdt seg stabilt siden 2008, til tross for at innkjøpene har økt hvert år. Beregninger tyder på at utslipp per kroner (inflasjonsjustert) har blitt redusert med 17 % fra 2008 til 2017.

Nedgang markerer grønt skifte
Rapporten ser videre på det totale klimafotavtrykket av alt norsk forbruk, inkludert husholdninger. Her ser vi en nedgang fra 74,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2012 til 70,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Nedgangen gjelder over flere år og indikerer at vi nå er inne i det grønne skiftet. Årsaken til nedgangen er i hovedsak forbedringer i teknologi. Blant annet er utslippsintensiteten til elektrisitet på vei ned både i Norden og i utlandet, og dette påvirket klimafotavtrykket til de fleste varer og tjenester.

Offentlig sektor har viktig rolle i grønn omstilling
Analysen viser at offentlig sektor har en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Rollen er flerdelt. De har selv et klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser på over 11 millioner tonn CO2-ekvivalenter som må håndteres. Interessant nok er en viktig del av disse klimagassutslippene knyttet til investeringer i mer energi- og miljøvennlige bygg og anlegg som på sikt vil være med på å bidra til reduserte klimagassutslipp i samfunnet som helhet.

Miljøkrav til leverandører til offentlig sektor er også med på å redusere klimagasser ut over eget klimafotavtrykk, gjennom å påvirke hele økonomien i en mer klimavennlig retning.

Prosjektet ble gjennomført med Oslo Economics som underleverandør.