For mer informasjon besøk vår hjemmeside:

Styrets Årsberetning for 2019

Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landkskap+

Asplan Viak er et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer, med i alt 31 kontorer i Norge. Virksomheten er organisert som et konsern med morselskapet Asplan Viak AS (heretter omtalt selskapet) og fire datterselskap: Norplan AS, Asplan Viak Engineering AS, Asplan Viak Internet AS og Urbanet Analyse AS.

Asplan Viak har forretningsadresse i Bærum og eies i sin helhet av Stiftelsen Asplan.

I snart 60 år har selskapet bidratt med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Virksomheten er organisert i to divisjoner: «Plan og arkitektur» og «Bygg og infrastruktur». Rådgiverne i selskapet representerer mange fagfelt og jobber ofte i tverrfaglige team med å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger i dialog med kundene.

Asplan Viak følger prosjektene hele veien – fra tidligfase-utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering og ferdigstillelse til igangsetting og drift. Asplan Viaks misjon er «Former samfunnet – ser mennesket». I dette ligger det en bevissthet knyttet til hvordan vi former samfunnet og at vi skal se konsekvenser av dette, for enkeltmennesket både i egen bedrift og i samfunnet forøvrig. Grunnlaget for tilnærmingen til oppgaven er kundens behov, minimert miljøbelastning og at sluttbrukeren skal bli fornøyd.

Juridisk og finansiell stilling
Selskapet har hatt stabil drift og god vekst de siste årene. Totale driftsinntekter er økt med 13,8 % i 2019, omsetningen var på 1 410 mill. kroner (1 238,6). Resultat før skatt ble 50,6 mill. kroner (51,1). Årsresultatet utgjorde 39,6 mill. kroner (38,0).

Driftsinntekter for konsernet er økt med 13,2 %. Asplan Viak konsern hadde en samlet omsetning i 2019 på 1 440 mill. kroner (1 271,8) og resultat før skatt ble 51,6 mill. kroner (52,5). Årsresultatet for 2019 utgjorde 39,4 mill. kroner (39,0).

Ved utgangen av 2019 hadde selskapet 521,7 mill. kroner (482,2) i omløpsmidler og 320,9 mill. kroner (281,4) i kortsiktig gjeld. Asplan Viak konsern hadde ved utgangen av 2019 i alt 555,8 mill. kroner (515,4) i omløpsmidler og 334,3 mill. kroner (293.3) i kortsiktig gjeld. Dette gir en likviditetsgrad på 1,63 (1,71) for selskapet og 1,66

(1,76) for konsernet. Dette vurderes som tilfredsstillende.

Egenkapitalen for selskapet ved utgangen av 2019 utgjorde 310,4 mill. kroner (272,4) av en totalkapital på 633,3 mill. kroner (555,8). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 49,0 % (49,0 %). Egenkapitalen for konsernet ved utgangen av 2019 utgjorde 323,2 mill. kroner (284,8) av en totalkapital på 657,5 mill. kroner (578,1). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 49,2 % (49,3 %).

Selskapet har hatt en positiv kontantstrøm fra driften. Styret og ledelsen er opptatt av at veksten fremover skal være lønnsom. Per 31.12.2019 har verken selskapet eller konsernet langsiktig gjeld.

Konsernets selskaper er utsatt for kredittrisiko i den ordinære forretningsvirksomheten, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor dette området. Virksomhetens største risiko er imidlertid knyttet til usikkerhet i de ulike markedene, tilgang til ressurser med riktig kompetanse og profesjonell gjennomføring av oppdragene med høy kvalitet og god oppdragsledelse. Alle nye kontrakter med nye kunder blir nøye vurdert opp mot kredittrisikoen. Selskapet har en stor del av omsetningen innenfor bygg- og anleggsmarkedet og driften vil bli påvirket av svingningene i dette markedet. I 2019 har markedet variert innenfor de forretningsområdene og regionene selskapet er representert i. Det har generelt vært en god markedssituasjon gjennom året, men i andre halvår har usikkerhet knyttet til bevilgninger til samferdselsprosjekter, omorganisering i Statens vegvesen og opprettelse av nye fylker gitt et dempet marked innenfor samferdselssektoren.

Utover virksomheten i morselskapet, driver konsernet med entreprenørvirksomhet i mindre omfang i et av datterselskapene. Det knytter seg normal entrepriserisiko til virksomheten i dette datterselskapet.

Det er styrets oppfatning at resultatregnskapet som er lagt fram og balansen med tilhørende noter gir et riktig bilde av driften i 2019 og den finansielle stillingen ved årsskiftet. I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.

Organisasjon og mennesker
Styret har i 2019 ansatt ny administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad, som tiltrådte medio mars. Tidligere administrerende direktør, Øyvind Mork, ønsket selv å redusere sitt ansvarsområde. Ledelsen legger vekt på å videreutvikle selskapet som en etterspurt rådgiver og en attraktiv arbeidsplass.

Asplan Viak har i løpet av 2019 styrket den tverrfaglige profilen gjennom oppkjøp av selskapene Structor Bergen AS og Ing. Per Rasmussen AS. Oppkjøpene har tilført selskapet kapasitet og ønsket fagkompetanse innen VVS og elektrofagene. Begge selskapene er nå fusjonert inn i morselskapet, og alle de ansatte er en del av Asplan Viak AS.

Styret og daglig leder mener arbeidsmiljøet i konsernets virksomheter er godt. Asplan Viaks arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i løpet av 2019. En rekke saker er behandlet, og foreslåtte løsninger er lagt fram for de berørte partene. Konsernet hadde ved utgangen av 2019 til sammen 1 140 ansatte (1 015). Sykefraværet i konsernet var på 4,4 % i 2019, hvorav 2,2 % utgjør korttidssykefravær og 2,2 % er langtidssykefravær. Det har vært 6 personalskader i 2019, ingen av skadene har vært av alvorlig karakter.

I morselskapet er totalt ca. 45 % av de ansatte kvinner (i konsernet 44 %). Selskapets styre har en kvinneandel på 57 % og andel kvinner i ledende stillinger utgjør 50 %.  Selskapet er opptatt av at det skal være like forhold for alle ansatte. Retningslinjer mot diskriminering er angitt i selskapets personalhåndbok. Styret og selskapets ledelse er bevisst på dette ved rekruttering, ansettelse, tilrettelegging av arbeidsforhold og gjennom holdningsskapende arbeid.

Kompetanseutvikling, forsknings- og utviklingsarbeid
Asplan Viak ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og legger vekt på kompetanse-utvikling hos medarbeiderne – med fokus på lederutvikling, oppdragslederutvikling, BIM*/VDC* og eksterne faglige kurs. Selskapet opplever en høy og økende attraktivitet i konkurransen om arbeidstakerne, og fikk 199 nye medarbeidere i 2019. De siste årene har Asplan Viak oppnådd økt synlighet og interesse for selskapet gjennom rekrutteringskampanjer.

Selskapet har utviklet en strategisk kompetanseplan, der viktige områder for kompetanseutvikling er prioritert. I planen inngår et løp for ulike karrierestiger innenfor fag, ledelse og oppdragsstyring.

Asplan Viak har også i 2019 brukt ressurser på interne og eksterne FOU-aktiviteter. Eksternt gjennom å delta i prosjekter som er del av forskningsprogram, som for eksempel ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). Selskapet har totalt brukt ca. 2 % av omsetningen på FOU aktivitet og egenutvikling av metodikk og verktøy innen selskapets forretningsområder. Dette gir innsikt, gir tilgang til viktige nettverk og danner grunnlag for å kunne være i front og utvikle nye forretnings-muligheter.

Asplan Viak er i 2019 sertifisert etter ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og har gjennom dette lagt et viktig grunnlag for kontinuerlig forbedring av virksomheten. I løpet av 2019 har selskapet styrket kapasiteten og ledelsen på dette området.

Arbeidet knyttet til digitalisering i ulike deler av virksomheten har hatt høy prioritet i 2019, med fokus på fellessystemer og fagsystemer. Tilrettelegging for sikker og stabil infrastruktur har vært et annet viktig satsingsområde. Dette danner et solid fundament for den videre utviklingen av digital infrastruktur og digitale tjenester. Arbeidet har omfattet både den tekniske infrastrukturen og utviklingen av medarbeidernes kompetanse og ferdigheter knyttet til digitale tjenester, verktøy og holdninger til digital sikkerhet.

Miljø og samfunnsansvar
Asplan Viak AS ønsker gjennom sitt arbeid å bidra til å forme samfunnet i en bærekraftig retning, og er medlem i FN Global Compact. Dette forplikter og motiverer til å drive virksomheten i tråd med FNs 10 prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Asplan Viak forsøker også å påvirke omgivelsene i tråd med FNs 17 bærekraftsmål og ser at de gir nye forretningsmuligheter og markeder for selskapet.

Asplan Viak AS’ virksomhet er sertifisert etter ISO 14001: 2015 Ledelsessystem for miljø. Virksomheten arbeider målrettet med utvikling av systemet for å forbedre innsats og resultat. Selskapet har en aktiv miljøpolitikk for å sikre at det velges gode, miljøvennlige løsninger i oppdragene og i egen virksomhet. Asplan Viak utvikler både sin egen og andres ekspertise på miljøområdet ved aktivt å ta initiativ til og være part i FoU-prosjekter, i tillegg til å arrangere eksterne og interne arrangementer. 

Fremtidig utvikling
Asplan Viak har startet arbeidet med en ny strategi. Den skal være fullt ut gjeldende fra 2021, men noen av elementene vil også introduseres i 2020. Strategien skal styrke konsernets konkurransekraft og endringsevne, med tydelig vekt på bærekraft både i egen drift og som grunnlag for tjenester og leveranser. Asplan Viak ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og selskapets plattform for kompetanse- og karriereutvikling skal videreutvikles.

Asplan Viak har som visjon å være «den fremste arena for samfunnsutvikling» og vil både skape kunnskapsbasert debatt, formidle innsikt og delta på aktuelle arenaer med sin ekspertise.

Selskapet er påvirket av den pågående covid-19-pandemien. Selskapet har gjort flere tiltak for å holde aktiviteten oppe og redusere løpende kostnader. Det er iverksatt frivillig lønnsreduksjon i april og mai måned med nesten 100% oppslutning. Driften blir fulgt nøye opp, og ytterligere tiltak vil bli vurdert dersom de negative økonomiske konsekvensene forsterkes.

 

* BIM – BygningsInformasjonsModell
* VDC – Virtual Design and Construction